Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

1999-09-30

Marek Rau

Ruch Neopogański (78)
Współczesny ruch neopogański w Europie

VII. Neopogaństwo w Polsce (część 6)

Polski Kościół Słowiański

Kolejną Polską grupą pogańską, tym razem odwołującą się już do słowiańskich korzeni, jest POLSKI KOŚCIÓŁ SŁOWIAŃSKI. 29 Grupa ta wywodzi się ze środowiska archeologów toruńskich i osób związanych z pracami wykopaliskowymi, a jej zalążkiem była nieformalna grupa wyznaniowa założona już w 1981 roku. Początkowa faza działalności grupy związana była głównie z gromadzeniem informacji i materiałów dotyczących mitologii i kultury słowiańskiej, oraz odwiedzaniem starosłowiańskich miejsc kultowych i nawiązywaniem wzajemnych kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi tą tematyką. W lecie 1994 roku, podczas spotkania na Ślęży postanowiono przekształcić istniejącą już grupę wyznaniową w Kościół Słowiański, zaczęto też prace nad Statutem i Założeniami Doktrynalnymi. W dniu 25 marca 1995 roku, podczas I Zgromadzenia Wiernych Polskiego Kościoła Słowiańskiego przyjęto obydwa dokumenty, oraz wybrano Radę Starszych upoważnioną do działań mających na celu legalizację Kościoła. Doszło do niej dnia 1 lipca 1995 roku (numer 91 w rejestrze kościołów i wyznań w Polsce).

Doktryna Polskiego Kościoła Słowiańskiego odwołuje się wprawdzie do bogów słowiańskich (Swaroga, Swarożyca, Perkuna, Welesa, Rgieła i Świętowida), jednakże bóstwa te pojmowane tu są jako, "zaczerpnięty ze Słowiańskiej Tradycji, symbol Obecności Stwórcy w Naturze". Jest to więc wyznanie monoteistyczne i panteistyczne zarazem. W Podstawowych Założeniach Doktrynalnych Polskiego Kościoła Słowiańskiego czytamy:

30

Wizerunkiem kultowym, a zarazem symbolem wyznania jest "znak kolistej tarczy słońca, przeciętego czterema długimi promieniami, otoczonej wieńcem krótszych promieni." 31 Symbol ten nie jest uważany za wizerunek bóstwa, a jedynie jego największego dzieła jakim jest słońce będące "zwiastunem wszelkich form życia". Pełka uważa, że praktykę działalności tego wyznania sprowadzić można do:

32

Marek Rau

przypisy

29 Informacje dotyczące Polskiego Kościoła Słowiańskiego cytuję za: Pełka Leonard "Współczesne neopogaństwo słowiańskie (Rodowody-Doktryna-Kult)." (maszynopis w posiadaniu autora) str.13-15.

30 Cytaty za: Pełka Leonard "Współczesne neopogaństwo słowiańskie (Rodowody - Doktryna - Kult)." (maszynopis w posiadaniu autora) str.14.

31 Tamże str.14.

32 Tamże str. 15.

Marek Rau

Komentarzy nie ma.