Przejdź do Taraki "dużej" - na szeroki ekran
zdjęcie Autora

1999-09-30

Marek Rau

Ruch Neopogański (64)
Współczesny ruch neopogański w Europie

VI. Neopogaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej (część 4)

Prusy

W 1990 roku założony został "Klub Prusa" skupiający osoby z Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski, a zainteresowane dziedzictwem kultury dawnych Prusów. Także wskrzeszeniem ich dawnych rytuałów i obrzędów. Klub współpracuje z niemieckim Towarzystwem Tolkemita, zajmującym się również rekonstrukcją kultury przedchrześcijańskich Prus. 16 Wspomnieć też warto prace Władimira Toporowa, rosyjskiego bałtysty i językoznawcy z Kowna, Letasa Palmitasa. Opublikowali oni w 1984 roku swoja wersję rekonstrukcji języka Prusów, prowadzą też działalność wydawniczą i publicystyczną związaną z kulturą Prusów.

Inną tego typu inicjatywą jest powstała w 1988 roku grupa "Rasa" (Rosa). Założył ją Valdis Mukyupavels, grupa zajmuje się popularyzacja kultury i języka pruskiego, do jej celów należy także "zbieranie rozproszonych fragmentów łotewskiego dziedzictwa kulturowego, aby je ożywić i włączyć do wspólnego dziedzictwa kulturowego." Rasa to także zespół muzyczny, łączący w swej twórczości motywy muzyczne pochodzące z terenów Litwy, Łotwy, Prus i rekonstrukcje języka pruskiego. Celem grupy jest miedzy innymi wskrzeszenie tradycji wajdelotów, legendarnych pogańskich śpiewaków i szamanów, których nazwa pochodzi z języka pruskiego. W 1999 roku z inicjatywy środowisk zainteresowanych Prusami, podjęto starania o uznanie Prusów za mniejszość narodową przez The International Minority Rights Group w Londynie. 17

Marek Rau

przypisy

16 Wiench Piotr "Poszukiwacze zaginionej tożsamości. Poganie w Europie Środkowo-wschodniej." (maszynopis w posiadaniu autora) str.29

17 Tamże str. 30-33

Marek Rau

Marek Rau

Komentarzy nie ma.